Regulamin

§1 Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy www.drukoria.pl prowadzony jest przez Karolinę Guga prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą BRESGO KAROLINA GUGA z siedzibą w Jeleniej Górze (58-500) ul. Nowej 2/6, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod numerem NIP: 6112612881.
 2. Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania z Klientem Umów Sprzedaży zawartej na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2 Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca – Karolina Guga prowadząca działalność gospodarczą pod firmą BRESGO KAROLINA GUGA z siedzibą w Jeleniej Górze (58-500) ul. Nowej 2/6, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod numerem NIP: 6112612881.
 3. Klient – osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.drukoria.pl
 6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (za pośrednictwem Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady korzystania ze sklepu internetowego prowadzonego przez Sprzedawcę pod adresem www.drukoria.pl
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów.
 9. Konto – konto Klienta w Sklepie, w którym są gromadzone dane podane przez Klienta w formularzu rejestracji oraz formularzu zamówienia oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu z możliwością ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 13. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
 15. Newsletter – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.
 16. Polityka Prywatności – dokument umieszczony dostępny na stronie Sklepu w celu poinformowania Klienta o tym jakie dane osobowe są o niego zbierane, o podstawach przetwarzania, jak będą wykorzystywane dane osobowe, o celu i zakresie zbierania danych osobowych, o sposobie kontaktu z Klientem, dokonywania zmian w danych osobowych przez Klienta oraz sposobie ich zabezpieczania i przysługującym Klientowi prawom.

§ 3 Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: ul. Nowa 2/6, 58-500 Jelenia Góra
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: biuro@drukoria.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 793 169 607
 4. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 5. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 10:00-17:00 od poniedziałku do piątku
 6. Zamówienia można składać:

1) Formularzem kontaktowym zamieszczonym na stronie www.drukoria.pl, 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

2) Drogą mailową, biuro@drukoria.pl 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

 1. Zamówienia złożone po godzinie 17:00 oraz w dni wolne od pracy będą rozpatrywane w następnym dniu roboczym.

§ 4 Wymagania techniczne

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

1) urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową

2) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

3) obsługa plików cookies.

§5 Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest bez zakładania konta lub po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają obwiązujący podatek VAT).
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt, jego indywidualne wykonanie oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów prezentowanych w Sklepie, wycofania oraz wprowadzania nowych Produktów. Powyższe nie ma wpływu na Zamówienie, które zostało złożone przed datą wejścia w życie, którejkolwiek ze zmian, o której mowa powyżej.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian cen Produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania promocji, rabatów i wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa wyżej, nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed zmianą ceny, warunków promocji, rabatów lub wyprzedaży. Czas akcji promocyjnych jest ograniczony. Rabaty i promocje nie sumują się. Promocje, rabaty i wyprzedaże obowiązują w okresie i na warunkach wskazanych każdorazowo w opisie danego Produktu w Sklepie.

§6 Zakładanie Konta w Sklepie

 1. W celu założenia Konta w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych:

1) Imię i Nazwisko

2) Adres e-maila

3) Dane adresowe do dostawy

4) Telefon kontaktowy

 1. Warunkiem dokonania zamówienia jest zapoznanie się oraz zaakceptowanie postanowień Regulaminu oraz Polityki Prywatności.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest bezpłatne.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3 ust 1 i 2.

§7 Zasady składania Zamówienia

 1. W celu złożenia Zamówienia należy:

1) Zalogować się do Sklepu.

2) Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia,

3) Wybrać parametry Produktu dostępne na stronie internetowej, postępować zgodnie z wyświetlanymi komunikatami Sklepu, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”.

4) Kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”.

5) Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 ust.5. 2. Istnieje także możliwość złożenia zamówienia bez zakładania konta. W tym celu należy wybrać Przedmiot będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „zamawiam i płacę” a następnie wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 ust.5.

 1. Pliki lub treści pochodzące od Klienta nie mogą naruszać powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw własności intelektualnej osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich.

§8 Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Sprzedawca realizuje dostawy towarów za pośrednictwem wyspecjalizowanych firm kurierskich.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu dostawy zamówionych towarów -z ważnych przyczyn technicznych lub/i organizacyjnych, tym samym zobowiązuje się do poinformowania zamawiającego o zmianie sposobu dostawy. W takiej sytuacji wycofanie realizacji zamówienia przez zamawiającego będzie możliwe, gdy zmianie ulegną również koszty transportu.
 3. Klient może skorzystać z następujących metody płatności – rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem systemu płatności PayU oraz przelewem tradycyjnym lub elektronicznym na rachunek bankowy Sprzedawcy.
 4. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronie Sklepu.
 5. Sprzedawca wyświetla cenę produktu lub usługi w sposób jednoznaczny oraz niebudzący wątpliwości. W każdym przypadku informowania o obniżeniu ceny produktu lub usługi obok informacji o obniżonej cenie (np. obniżonej na skutek wprowadzenia czasowych promocji) w sklepie internetowym, Sprzedawca wyświetla najniższą ostatnią cenę Produktu dostępnego na stronie internetowej sklepu online w ciągu ostatnich 30 dni przed zastosowaniem obniżki ceny.
 6. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana w Koszyku w podsumowaniu Zamówienia w chwili złożenia Zamówienia przez Klienta za pośrednictwem Sklepu.

§9 Wykonanie Umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. Wiadomość e-mail jest także potwierdzeniem zawarcia Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

1) Klient w toku składania zamówienia będzie miał możliwość wybrania opcji czy chce otrzymać wraz z zamówionym Produktem paragon czy fakturę VAT. Przy dokonaniu wyboru – Faktura VAT, Klient zobowiązany jest do podania niezbędnych danych tj.: Imię i nazwisko/firmę

2) Adres zamieszkania/siedziby

3) Numer NIP (w przypadku firm),

 1. Klient upoważnia Sprzedawcę do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu oraz przesłanie jej w wersji elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 2. Produkt zostanie niezwłocznie wysłany przez Sprzedawcę w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 3. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 4. Termin odbioru zamówienia przez Klienta liczy się od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy, przy płatności przelewem, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą.
 5. Termin realizacji złożonego zamówienia zależny jest produktu, specyfikacji jego wykonania, ilości zamawianego towaru, miejsca i sposobu dostawy. W przypadku zamówień specjalnych oraz w szczególnych sytuacjach czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu, o czym Klient zostanie z uprzedzeniem każdorazowo powiadomiony przez Sprzedawcę.
 6. W przypadku nieobecności Klienta w miejscu dostawy, w uzgodnionym terminie, wymaga się obecności osoby upoważnionej do odbioru towaru w imieniu Klienta.
 7. W przypadku zrealizowania dostawy towaru w terminie uzgodnionym przez strony i pod wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia adres, a nieodebrania przesyłki z przyczyn leżących po stronie Klienta, koszt ponownej wysyłki i zwrotu towaru obciąża Klienta.
 8. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
 9. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu są dostępne na stronach Sklepu oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 10. Wydruki są realizowane po ostatecznej akceptacji projektu przez klienta. Po akceptacji projektu przez Klienta Sklep nie ponosi odpowiedzialności, za ewentualne błędy merytoryczne, lub graficzne zaakceptowane przez Klienta.
 11. Materiały przesłane przez Klienta powinny być przygotowane w trybie kolorystycznym CMYK, bez profili kolorystycznych.
 12. W celu uzyskania najwyższej jakości Produktów, materiały przesłane przez Klienta powinny mieć rozdzielczość minimum 300 dpi (zalecane 350 dpi).
 13. Zastosowanie folii lub lakieru UV może spowodować widoczną zmianę koloru Produktu.
 14. Kolorystyka Produktu powinna mieścić się w tolerancji do 5 jednostek Delta E między uzyskanym w produkcji kolorem, a wzorcem wskazanym przez Kupującego.
 15. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za zmiany kolorystyczne w wydruku i znakowaniu jeżeli wada jest skutkiem niezastosowania się przez Klienta do wskazanych w powyższych ustępach zastrzeżeń, w szczególności zmiana kolorystycznych wynikających z konwersji profili niezgodnych ze specyfikacją do profilu ISO Coated v2 (ISO 12647-2):2004.
 16. Klient, każdorazowo z chwilą zamieszczenia własnego pliku zapewnia, że jest uprawniony do jego zamieszczenia w Sklepie oraz do jego zwielokrotniania na wszystkich znanych polach eksploatacji, bez ograniczeń terytorialnych przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania zawartej z Kupującym U mowy Sprzedaży oraz przez okres, w którym Klient może kierować roszczenia do Sprzedawcę z tytułu niewłaściwego wykonania Umowy Sprzedaży.
 17. Sprzedawca może udzielać sublicencji podmiotom współpracującym, jeżeli jest to niezbędne dla prawidłowego wykonania Umowy Sprzedaży.
 18. Realizacja Zamówienia następuje po ostatecznej akceptacji projektu przez Klienta. Po akceptacji projektu przez Klienta Sklep nie ponosi odpowiedzialności, za ewentualne błędy merytoryczne, lub graficzne zaakceptowane przez Klienta. Produkt z takimi błędami nie podlega reklamacji.
 19. W przypadku wyboru projektu przygotowanego przez Sklep, projekt oraz osobiste prawa autorskie pozostają własnością Sklepu. Sklep nie udostępnia otwartych plików Klientom. Klient może w każdym czasie zamówić dodruk z wcześniej wykonanych projektów.
 20. Przekazanie praw autorskich do projektu (wersja projektu do druku) wiąże się z dodatkową opłatą w wysokości 100 zł netto + VAT (nie dotyczy projektów logotypów wraz księgą identyfikacji).

§10 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do Umowy Sprzedaży:

1) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

4) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży,

5) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

6) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana i wymagająca specjalnych warunków transportu, wymagana temperatura przechowywania prze przez Producenta.

§11 Reklamacja i gwarancja

 1. Umową Sprzedaży objęte są Produkty nowe.
 2. Wszystkie Produkty oferowane w sklepie internetowym Sprzedawcy są oryginalne i posiadają gwarancję jakości producenta.
 3. Gwarancji nie podlegają produkty użyte niezgodnie z instrukcją zastosowania.
 4. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
 5. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
 6. Reklamację należy zgłosić pisemnie na adres BRESGO KAROLINA GUGA z siedzibą w Jeleniej Górze (58-500) ul. Nowa 2/6 lub drogą elektroniczną na adres mailowy biuro@drukoria.pl
 7. W reklamacji należy uwzględnić m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 8. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać w szczególności następujące dane: imię i nazwisko Klienta, adres, login, ID zamówienia, datę transakcji, przedmiot i przyczynę reklamacji, dane kontaktowe. Dla przyspieszenia procedury prosimy o dołączenie do reklamowanego produktu dowodu zakupu ( faktura VAT).
 9. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie (nie później niż 14 dni) od otrzymania zgłoszenia reklamacji, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 10. Klient zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji za pomocą poczty elektronicznej (e-mail).
 11. Produkty odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 ust. 1.
 12. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.
 13. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia reklamacji Sklep wysyła do Klienta produkt zgodny z umową. Jeżeli naprawa lub wymiana danego produktu na nowy nie są możliwe, Sklep stosownie do złożonego przez Klienta alternatywnego żądania – obniży cenę lub zwróci równowartość ceny produktu..
 14. Sprzedawca odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży nie będącej sprzedażą konsumencką przepisy o rękojmi zawarte w kodeksie cywilnym nie mają zastosowania.

§12 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

1) http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

2) http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

3) http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

 1. Konsument posiada następujące przykładowe uprawnienia skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

1) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

2) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

3) Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§13 Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Do przetwarzania danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000), w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, stosuje się przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Dane Klientów portalu przetwarzane są przez Karolinę Guga, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą BRESGO KAROLINA GUGA z siedzibą w Jeleniej Górze (58-500) ul. Nowa 2/6, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod numerem, NIP: 611 261 28 81
 3. Zbierane dane są wykorzystywane przez właściciela Portalu do optymalizacji działalności oraz prowadzenia działań marketingowych. Dodatkowo zebrane dane po zakończeniu korzystania z aplikacji będą wykorzystane zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.0.1219 t.j), na co Użytkownik wyraża zgodę.
 4. Aplikacja wykorzystuje pliki Cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim właściciel Portalu może indywidualnie dostosować stronę do potrzeb użytkownika. Użytkownik może zaakceptować pliki Cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.
 5. Jeśli Klient wyrazi zgodę, jego dane osobowe mogą być wykorzystane dla celów informowania go o nowych usługach oferowanych przez Portal.
 6. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.
 7. Każdemu zarejestrowanemu Użytkownikowi, który udostępnił swoje dane osobowe, właściciel Portalu zapewnia dostęp do treści swoich danych i prawie ich poprawiania oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prawo do cofnięcia każdej zgody w dowolnym momencie oraz prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych .
 8. Podawanie danych osobowych Użytkowników jest dobrowolne.
 9. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz realizacją praw związanych z przetwarzaniem można się kontaktować z administratorem danych za pośrednictwem e-mail: biuro@drukoria.pl
 10. Właściciel Portalu zobowiązuje się do zabezpieczenia danych osobowych i ochrony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności poprzez użycie protokołu SSL do wszystkich transmisji danych i zarządzanej zapory, aby chronić serwery właściciela Portalu.
 11. Właściciel Portalu nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Użytkowników ani Klientów innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to na żądanie uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
 12. Właściciel Portalu może ujawnić dane zawierające ogólne zestawienia statystyczne dotyczące ogólnego użytkowania Portalu bez podawania danych umożliwiających identyfikację Użytkowników. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w polityce prywatności dostępnej na stronie Sklepu.

§14 Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta; oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 5. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej pod adresem: www.drukoria.pl
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2023